image

Sponzorský program

 

Sponzorský program Sociální agentury

Chcete podpořit neziskové aktivity naší organizace a nevíte jak?

Poslání organizace

Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.

Za tímto účelem:

• poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením

• prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením

• vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením

• poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením

• poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

Co můžete podpořit?

• rozšíření možností uplatnění lidí se zdravotním postižením na trhu práce

• nákup zvukového signalizačního zařízení pro klienty se zrakovým postižením

• usnadnění cesty lidem se zdravotním postižením k moderním technologiím (např. možnost využití internetu, nákup specializovaného softwaru)

• výstavba bezbariérových konzultačních prostor pro klienty se zdravotním postižením

 

 

 

 

Jak nás můžete podpořit?

• libovolnou finanční částkou

• věcným darem

• nákupem přes GIVT.cz nebo portále klikniadaruj.cz

• výhodně poskytnutou službou

Co získáte za Vaši podporu?

• možnost odpočtu daru ze základu daně

• webhosting Vaší společnosti na našem webu a e-shopu (formou loga, článku)

• propagaci Vaší společnosti v prostorách Sociální agentury

• vzdělávání vašich zaměstnanců za zvýhodněných podmínek

• poradenství v oblasti zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a plnění povinného podílu

Základní informace o daňovém zvýhodnění darů

Fyzická osoba (zaměstnanec, OSVČ):

• minimální výše (úhrn) darů: alespoň 2 % z daňového základu, minimálně však 1.000,- Kč (dary v nižší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale není možné je odečíst),

• maximální (úhrn) darů: 15 % z daňového základu (dary ve vyšší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale je možno odečíst nejvýše 15 % daňového základu),

• doklad o převzetí daru zaměstnanec předá své mzdové účtárně; OSVČ dary uplatní při konečném daňovém zúčtování.

Právnická osoba:

• právnická osoba musí být založena nebo zřízena za účelem podnikání,

• minimální výše (úhrn) darů: 2.000,- Kč (dary v nižší celkové hodnotě je možné poskytnout, ale není možné je odečíst),

• maximální výše (úhrn) darů: 10 % ze základu daně,

• právnická osoba dary uplatní při daňovém přiznání za aktuální zdaňovací období.

Jak se rozhodovat:

• Chcete-li darovat částku nižší než 2.000 Kč, darujte ji spíše jako fyzická osoba.

• Darujte spíše za subjekt, který má v daném roce nějaké zdanitelné příjmy, resp. základ daně. Pokud nemáte zdanitelné příjmy, může být výhodnější, pokud „za vás“ daruje např. manžel.

• Darujte za subjekt, který má vyšší základ daně, aby vás limit pro odečet daru (10% nebo 15% základu daně) co nejméně omezoval.

Jakou cestou se k nám Váš dar dostane?

• jednorázovým/trvalým bankovním převodem na náš účet 115 - 2415050287/0100

u Komerční banky, a.s.

• v hotovosti v sídle organizace

• přes tlačítko „Klikni a daruj“ https://www.klikniadaruj.cz/

• složenkou typu A na náš účet

• věcný dar si osobně převezmeme na vámi určeném místě

Doplňující informace:

• s každým dárcem rádi dojednáme konkrétní účel sponzorského daru

• samozřejmostí je uzavření darovací smlouvy

• dar od dárce, jehož činnost odporuje filozofii Sociální agentury, je v rozporu se zákony ČR nebo dobrými mravy, nemůže být přijat

• seznam dárců za kalendářní rok je uveden ve Výroční zprávě a na stránkách Sociální agentury

 

Velice si vážíme Vaší přízně a podpory!